Zahrada květná a melounice

Vladimír Jakub Mrvík

...

Vladimír Jakub Mrvík:

Zahrada květná a melounice

Obraz českého venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských panství

Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2016

447 str.

ISBN: 9788074648373

Anotace:

Kniha přibližuje každodenní život poddaných na Českobrodsku a Černokostelecku v době po třicetileté válce včetně zasazení do širších historických souvislostí. Formou rozsáhlých encyklopedických hesel zachycuje život dvaceti venkovských lokalit bývalého panství Kostelec nad Černými Lesy. Tyto údaje vycházejí především z tzv. Zlatého urbáře z let 1672 až 1677, mezi historiky velice známého a ceněného pramene, který nebyl (!) až doposud ani zčásti vydán tiskem. Kromě toho jsou u každé vsi uvedeny údaje z robotní knihy nebo seznam obyvatel k stejnému roku. Poslední komentovanou částí hesla u řady lokalit je výtah z pozemkových knih z konce 18. století, kdy úředníci pečlivě popsali vzhled každé poddanské chalupy, a to včetně vnitřního vybavení domácnosti. Kniha obsahuje také řadu soudobých názorných ilustrací. Problematika raně novověkého venkova se v posledních letech těší zvýšené pozornosti historiků, kteří více reflektují i tzv. „malé“ dějiny. V centru zájmu stojí jedinec, jeho osobní pocity, chování, myšlení a profesní i osobní strategie. Předkládaná studie v sobě obsahuje také velké množství stavebně-technických detailů ze způsobu staveb i provedení nejrůznějších panských podniků (krčma, kovárna, pila, mlýny apod.), ale i běžných venkovských usedlostí v období raného novověku. Publikaci jistě ocení také lingvisté, neboť Zlatý urbář je mnohasetstránkovým dokladem košaté barokní češtiny, přičemž obsahuje také řadu malebných slov zkomolených z (raněnovohorno)němčiny. Obsah je dostupný z: http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/218736/pdf