JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D., Olomouc/Brno

...
člen

* 1978

Působí na katedře teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Odborně se zaměřuje na meziválečné právní dějiny a právní vědu, dějiny soukromého práva a zvláště na problematiku zásahů do vlastnictví. Z této perspektivy se věnuje také dějinám Lichtenštejnů. 

Vybrané publikace:

Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Praha 2010;  

Kontinuitäten und Diskontinuitäten bei den Eingriffen in den Grundbesitz in der Nachkriegs-Tschechoslowakei und das Fürstenhaus Liechtenstein. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.): Die Liechtenstein: Kontinuitätaten – Diskontinuitäten. Vaduz 2013, s. 55–68; česká verze: Kontinuity a diskontinuity v poválečných zásazích do pozemkového vlastnictví v Československu a Lichtenštejnové. Časopis Matice moravské 132, 2013, roč. 132, Supplementum 4 (Lichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity), s. 45–55.

Das Fürstenhaus Liechtenstein und die tschechoslowakische Rechtswissenschaft. In: Vařeka, Marek - Zářický, Aleš (edd.): Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. Ostrava – Vaduz 2013, s. 381–406.

Die rechtlichen Aspekte der Eingriffe des Staates in das Vermögen des Fürstenhauses Liechtenstein. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.): Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Vaduz 2013, s. 93–104; česká verze: Právní aspekty státních zásahů do majetku knížecího rodu Lichtenštejnů. Časopis Matice moravské 132, 2013, Supplementum 6 (Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století), s. 91–100.